Pastoraat in vacaturetijd 


Met het vertrek van ds. Derk Jan Deunk is een predikantsvacature in onze protestantse gemeente ontstaan. Deze heeft ook consequenties voor de invulling van het pastoraat.

De kerkenraad heeft Derk Blom, emeritus-predikant en sinds augustus lid van onze gemeente, bereid gevonden als consulent het beroepingswerk te begeleiden. Los van deze taak is hem gevraagd de nodige pastorale taken op zich te nemen. In onderling overleg hebben de kerkenraad, de taakgroep pastoraat en ds. Blom afgesproken dat hij de volgende taken op zich zal nemen:
  1. Het verlenen van pastoraat in crisissituaties.
  2. Ziekenhuisbezoek.
  3. Pastoraat rondom stervensbegeleiding en het verzorgen en/of leiden van uitvaarten.
  4. Het bijwonen van de vergaderingen van kerkenraad, moderamen en taakgroep pastoraat.
In het geval u een beroep wilt doen op pastorale zorg kunt u contact opnemen met de voorzitter van de taakgroep pastoraat: mw. Will Hagens-Dammers, tel. 024-3581393, of pastoraat@pknheumen.nl of met ds. Derk Blom, tel. 0485-795284 of derkblom@gmail.com.
N.B. U zult begrijpen dat persoonlijke bezoeken pas weer mogelijk zijn als de beperkingen ten gevolge van het coronavirus zijn opgeheven.

Overweging Pinksteren ds. Derk F. Blom

We vieren op 31 mei Pinksteren. Eeuwen geleden was op die dag een heel gemengde groep mensen bijeen. Zij horen op een zeker moment een geluid. Ze zijn verbijsterd, omdat een ieder in zijn/haar eigen taal hoort spreken over de grote daden van God.

In een wereld waarin mensen vervreemd zijn van elkaar, van de traditie, van God, houden wij vol dat het oude Bijbelverhaal ons iets te zeggen heeft. Vanwege COVID 19 zijn wij, al enige maanden, ook fysiek van elkaar verwijderd. 

Wat heeft Pinksteren ons vandaag te zeggen? Het gaat om het feest van de heilige geest. De bijbelse scheppingsmythe vertelt over de geest van God die over de wateren zweeft. De schrijvers van het verhaal uiten hun verwondering over het leven. Eens zijn mensen door de adem, de geest van God, aangeraakt. Er is een besef dat het leven gegeven leven is. In deze tijd zijn we ons dat nog meer bewust. Leven is een wonder zonder weerga.  

Vorige week donderdag was het Hemelvaartsdag. Jezus zegt voor zijn Hemelvaart: ‘God zal een Trooster sturen’. Trooster is een andere aanduiding voor heilige geest. Deze geest is een kracht die troost, geneest, leiding geeft, op weg helpt. Deze geest laat zich door mensen ervaren. Mensen die behoefte hebben aan troost, aan genezing aan leiding in hun leven.

Een derde verhaal over de geest vinden we in het boek Exodus. Daar wordt de aanwezigheid van God uitgebeeld in de gestalte van vuur. Een lichtende vuurzuil gaat voor het volk Israël uit als het ’s nachts door de woestijn trekt.    

Op deze verhalen baseert Lucas zijn Pinksterverhaal: vuurvlammen dalen neer op de hoofden van de discipelen. En zie, de mannen gaan daarna ook ‘met andere tongen spreken’. Anders gezegd de geest van God schept een nieuwe taal. Een taal die conflicten overstijgt, mensen opent voor elkaar. Een ontwapenend woord dat mensen en volkeren niet uit elkaar drijft, maar bijeen brengt. Heilige geest is kracht in mensen; een tegenkracht, warmtekracht tegen wat rigide, koud en van steen in ons is. Moge u en jij die kracht juist nu ervaren.

Derk F. Blom

derk-blom.jpg