De protestantse gemeente Heumen, bestaande uit de dorpen Heumen, Malden, Mook, Molenhoek, Nederasselt en Overasselt heeft ongeveer 400 leden. Deze kleine, maar zich gastvrij en eigenzinnig noemende gemeente zoekt, wegens emeritaat van de laatste predikant een

Predikant voor 0,6 FTE

Onze nieuwe predikant past bij een heterogene, actieve, oecumenische en moderne gemeente die in geloofsopvattingen een middenpositie inneemt. U heeft (levens) ervaring en voelt zich thuis in een brede taakuitvoering waarbij pastoraat en liturgie een belangrijke plaats innemen.
U kunt de zelfwerkzaamheid binnen de gemeente stimuleren, in goede banen leiden en neemt initiatieven tot verbetering en vernieuwing van onze gemeente. Daarbij heeft u respect voor de traditie maar bent u tegelijk gericht op de toekomst van kerk en kerkleden van jong tot oud. Wij verwachten dat u in de maatschappij staat en betrokken bent op de noden veraf en dichtbij.

Wij bieden u een gemeente waar

  • veel wordt ondernomen door taakgroepen, werkgroepen en vrijwilligers
  • zang (eigen cantorij) en muziek een belangrijke plaats innemen bij de eredienst
  • werk aan de winkel is bij het vormgeven van haar rol in de lokale samenleving
  • onze middelen goed beheerd en gebruikt worden ten dienste van onze gemeente en de noden in de samenleving
  • ruimte is voor uw persoonlijke ontwikkeling en het bijhouden van uw beroep
  • veel nagedacht wordt over actuele thema’s


Informatie over deze uitdagende positie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de beroepingscommissie de heer Leo Kranendonk (telefoonnummer 06 52 05 7338, mail plkranendonk71@gmail.com).
Uw sollicitatie moet uiterlijk 15 mei a.s. bij hem binnen zijn.
Op onze website www.pknheumen.nl is een uitgebreid profiel van de Protestantse Gemeente Heumen te vinden. Tevens vindt u daar het beleidsplan onder het kopje organisatie. 

Profiel Protestantse Gemeente Heumen

De kerkelijke gemeente Heumen omvat de dorpen Heumen, Malden, Nederasselt en Overasselt van de burgerlijke gemeente Heumen en de dorpen Mook en Molenhoek van de burgerlijke gemeente Mook en Middelaar. De kerkelijke gemeente ligt grofweg ten zuiden van de stad Nijmegen.
Er zijn 415 gemeenteleden waarvan 20% in de leeftijd tot 40 jaar, 40% tussen de 40 en 65 jaar, 30% tussen de 65 en 80 jaar en 10% boven de 80 jaar. Er is sprake van vergrijzing, dit is ongeveer gelijk aan de landelijke cijfers van de PKN. De zondagse kerkdiensten in de eeuwenoude Sint Joriskerk in Heumen worden door 50-70 leden en gasten bezocht.
Het karakter van de streek is overwegend rooms-katholiek. De meeste leden van onze gemeente zijn dan ook korter of langer geleden van elders naar hier gekomen. Dit is meestal om redenen van werk bij de grotere werkgevers in Nijmegen zoals de Radboud Universiteit en het UMC.
De gemeente heeft een actieve kern van ruim 100 leden die op de een of andere manier in werkgroepen, commissies, als contactpersoon, zanger, musicus, koster etcetera een bijdrage leveren aan een levende gemeente.

Missie

In ons beleidsplan wordt onze missie als volgt beschreven:

Wij zijn een gemeente van Christus
Gastvrij en eigenzinnig,
We delen verhalen, liederen, in lief en leed,
Als inspiratiebron voor leven en samenleven.

In de praktijk wil dat zeggen dat wij als gemeente van Christus een eigen kleur geven aan het kerkzijn. Wij voelen ons verbonden met andere Christelijke gemeenschappen, staan open voor andere levensovertuigingen en willen samenwerken met eenieder aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Ruimte geven aan de persoonlijke zoektocht van mensen op weg in hun leven, wordt ondersteund in het pastoraat maar zeker ook bij de vieringen, de Bijbellezing, tafelviering en doop. Actuele thema’s uit de samenleving, activiteiten gericht op de samenleving, horen daarbij.

Binnen onze gemeente is er werk in uitvoering:

Vergroten van de zichtbaarheid in de samenleving
Samenwerken met andere geloofsgemeenschappen
Benutten van de talenten van onze gemeenteleden jong en oud
Ruimte voor nieuwe initiatieven tot opbouw van de gemeente
Aandacht op maat voor de verschillende leeftijdsgroepen in de gemeente
Verstandig omgaan met de vergrijzing en krimp van onze gemeente

Binnen onze gemeente zijn er ook zorgen:

Het vele werk dat gedaan wordt binnen de gemeente doet een groot beroep op een kerngroep van leden. Dat leidt soms ook tot ‘uitputting’ van de mogelijkheden om nieuwe mensen voor taken te vinden.
Er is in onze dorpen weliswaar nieuwbouw, maar er komen regelmatig jongere gemeenteleden bij voor wie de traditionele gang naar de kerk niet meer tot de vanzelfsprekendheden behoort.
De vernieuwing van het kerkinterieur is een onderwerp dat de gemeente de afgelopen twee jaar erg heeft beziggehouden. Dit onderwerp heeft geleid tot verschillen van mening over de noodzaak en invulling daarvan en de inzet van financiële middelen daarvoor. Inmiddels is een eerste fase van vernieuwing (stoelen, liturgisch meubilair, geluid en verlichting) afgerond.
De positie kerkmusicus is al langere tijd vacant. Het is lastig deze functie opnieuw in te vullen, hoewel er door inzet van twee gemeenteleden nog steeds sprake is van een goede muzikale begeleiding.

Meer informatie

De organisatie van de Protestantse kerk Heumen, kerkenraad en taakgroepen, evenals het beleidsplan, is terug te lezen op de website van de gemeente www.pknheumen.nl.