Winterwerk


Vooraankondiging winterwerk 2018-2019

Het ziet er naar uit dat het weer gaat lukken een interessant Winterwerk-programma te organiseren. Er komen heel uiteenlopende onderwerpen aan de orde. Een voorbeeld? Op dinsdag 25 september staat ‘Het Oerboek’ op het programma, een boek met als ondertitel ‘de evolutie en de Bijbel’, geschreven door een antropoloog en een historicus. De inleiding zal worden verzorgd door Eelke de Jong, door Hans Dirk van Hoogstraten en door Nico Schreurs (allen zijn bij ons goede bekenden!). Zo volgen er nog zeven 'spannende' avonden. Over belangrijke ethische vraagstukken, over kunst / cultuur en gezondheid en over het einde van het leven. In augustus ligt de folder klaar. U ontvangt deze met de volgende Wegwijs.

Jan van der Spiegel


 

 

PROGRAMMA SEIZOEN 2017 - 2018

17_08_winterwerk04.jpg

De commissie winterwerk, uitgaande van de parochie Heilige Drie-eenheid en van de protestantse gemeente heeft voor het komend seizoen een afwisselend programma samengesteld.

Plaats: Woonvorm De Horst, De Horst 1, Malden
Aanvang: 
20.00 uur

De commissie winterwerk 

Leo Kranendonk, Tineke Lodders-Elfferich, Nico Schreurs, Jan van der Spiegel


 17_08_winterwerk_07.jpg

Dinsdag 3 oktober 2017

Middeleeuwse mystiek en Maarten Luther

Prof. dr. Peter Nissen geeft een lezing over de relatie tussen de middeleeuwse mystiek en de theologie van Maarten Luther. Het is nu 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen over de aflaat publiek maakte. Hij had echter niet alleen kritiek op de praktijken en gezagsverhoudingen binnen de kerk van zijn tijd. Hij opende vooral voor alle gelovigen de weg naar een persoonlijke verhouding met God. Een belangrijke bron van inspiratie vormde daarbij de mystiek van de late middeleeuwen. Peter Nissen zal in zijn lezing ingaan op de mystieke bronnen van Luthers theologie. Ook zal hij uiteenzetten hoe de mystiek in het protestantisme heeft doorgewerkt.

Peter Nissen is hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit en predikant van de remonstrantse gemeente te Oosterbeek.


17_08_winterwerk01.jpg

Dinsdag 31 oktober 2017

Theologie van Luther 

Op 31 oktober 1517 maakte Luther zijn stellingen over de aflaatpraktijken publiek. Prof. dr. Nico Schreurs zal op 31 oktober, precies 500 jaar later, ingaan op de theologische achtergronden van die stellingen en van Luthers ingrijpende hervormingstheologie. Hij zal daarbij aandacht besteden aan de omstandigheden die tot Luthers hervorming hebben geleid, aan de doorwerking ervan en aan de betekenis van Luther in onze tijd.

Nico Schreurs is emeritus hoogleraar systematische theologie van de Universiteit  Tilburg.


17-11-winterwerk1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 6 december 2017 

Statushouders in de gemeenten Heumen en Mook/Middelaar

In de gemeente Heumen (en in de gemeente Mook) wonen enkele honderden statushouders, veelal afkomstig uit Syrië of Eritrea. Wie zijn zij? Hoe beleven zij het samenleven en wonen hier? Wat doet de gemeente? Wat doen vrijwilligers en wat bezielt ze? Iemand van de gemeente informeert ons over de feiten. Ook de ‘nieuwkomers’ zelf zijn uitgenodigd. Een vertegenwoordiger van het (lokale) vluchtelingenwerk vertelt over de inspanningen die gericht zijn op integratie. Mensen uit de praktijk van het Taal- en cultuur-café in Malden willen hun ervaringen met ons delen.

De avond wordt  gehouden in Woonvorm De Horst, Horst 1, Malden. Aanvang 20.00 uur, toegang gratis.


17_08_winterwerk06.jpg

Dinsdag 9 januari 2018

Maria, de moeder van Jezus (1)

Katholieken en protestanten beleven de verhalen over Maria, de moeder van Jezus,  op heel verschillende manieren. In de traditie is er een schat aan ervaringen opgedaan en vastgelegd- in schilder- en beeldhouwkunst en in muziek. Nico Schreurs zal nader ingaan op de theologische visie op Maria. Hij doet dat vanuit de r.-k. traditie en Derk Jan Deunk (predikant) kijkt naar Maria met protestantse ogen. Koos en Trix Willemse illustreren het betoog met een keuze uit hun rijke collectie afbeeldingen van middeleeuwse kunst.


17_08_winterwerk10.jpg

Woensdag 21 februari 2018   (Let op:Gewijzigde datum)

Maria, de moeder van Jezus (2) 

In de loop van de tijd hebben veel schilders hun visie gegeven op de persoon van Maria, de moeder van Jezus. Ook in de muziek is zij op uiteenlopende wijzen bezongen. Naarmate ze een belangrijker plaats innam in de officiële liturgie en in de volksdevotie, ontwikkelde zich een breder repertoire. In oudere liedbundels nemen de Marialiederen een ruime plaats in. Haar Lofzang, het Magnificat, is op talloze manieren verklankt. In de avondgebeden van de vespers klinkt deze Lofzang telkens weer, tot op vandaag. Vooral in de tradities van de katholieke en orthodoxe kerken neemt Maria een prominente plaats in.

Ook buiten het kerkelijke repertoire komen we haar tegen. In de popmuziek zijn het heel andere beelden dan we in kerk en liturgie gewend zijn.

Dr. Hans Evers is pastoraaltheoloog en musicus, en pastor voor de Zusters van Julie Postel te Boxmeer. In zijn proefschrift en andere publicaties heeft hij verbindingen tussen muziek en pastoraat gelegd en deze in een (regionale) historische setting geplaatst.


17_08_winterwerk02.jpg

Dinsdag 20 maart 2018

Christenen in het Midden Oosten

Prof. dr. Heleen Murre -van den Berg komt spreken over de christenen in het Midden Oosten. Zij is hoogleraar in Nijmegen. Ze gaat niet alleen vertellen over de lange voorgeschiedenis van het christendom daar, maar ze belicht ook de situatie van migranten die hun christelijke herkomst meenemen als ze zich vestigen in Europa en in ons land.  De (vreselijke) actualiteit in de oorlogsgebieden komt natuurlijk aan de orde. In Trouw stond dezer dagen een artikel over een conflict met betrekking tot de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. De Israëlische overheid wil de grond onder de kerk gaan onteigenen en belasting op kerkelijke eigendommen gaan heffen. De leiding van de christelijke kerken verzet zich heftig en heeft nu uit protest de kerk gesloten. In de krant gaf mevrouw Murre commentaar. Als directeur van het wetenschappelijk instituut voor Oosters Christendom ontmoet ze allerlei kerkleiders uit het Oosten. Ze heeft haar informatie dus uit de eerste hand.

Voor informatie zie ook: website 

De slotavond van het Winterwerk in dit seizoen vindt plaats op woensdagavond 11 april. In de r.-k. parochiekerk in Malden. We verwachten dat heel  veel mensen geïnteresseerd zullen zijn in het verhaal van Erik Borgman over zijn nieuwste boek: Leven van wat komt”.           


17_08_winterwerk03.jpg

Woensdag 11 april 2018

Leven van wat komt

Prof .dr. Erik Borgman publiceerde vorig jaar het boek “Leven van wat komt”. Hij beschrijft daarin een katholiek uitzicht op de samenleving op “schaamteloos theologische wijze”.

Op woensdag 11 april 2018 licht hij dit boek toe. Hij pleit daarin voor een contemplatieve houding, die niet activistisch of visionair is, maar leeft van wat op mensen afkomt. Het interessante is dat hij dit een “katholiek uitzicht op de samenleving” noemt, waarbij hij katholiek heel ruim neemt. Tegelijk betrekt hij intensief het Tweede Vaticaanse concilie (1962-1965) en uitspraken van paus Franciscus bij de vele onderwerpen die hij behandelt: van vreemdelingenbeleid en ecologie tot economie en onderwijs.

Erik Borgman is hoogleraar theologie van de religie aan de Universiteit van Tilburg en lekendominicaan.

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de  Antonius Abt kerk aan het Kerkplein in Malden. Aanvang 20.00 uur.