Nieuws van de Diaconie

Collectezakken.JPGWarme_handen.jpg 

 
 

Personele mutaties in de taakgroep diaconie

Per 22 maart a.s. verandert er iets in de samenstelling van de taakgroep diaconie. Luuk de Blois verlaat de taakgroep, na acht jaar dienst (twee termijnen). Hij blijft wel lid van de kerkenraad, als ouderling voor bijzondere diensten. Die bijzondere dienst is in zijn geval het lidmaatschap van de classis Zuid- en Oost-Gelderland. Voor zoiets moet men lid zijn van een kerkenraad. Verder blijft hij ook volgens rooster dienstdoen als primus ofwel ouderling van dienst.
 
De nieuwe samenstelling van de taakgroep diaconie, per 22 maart: voorzitter en tevens lid van de kerkenraad wordt Marijne Magnée, secretaris wordt Leon van de Kar, penningmeester/ administrateur en tevens lid van de kerkenraad blijft Wim Buijzert en lid van de taakgroep wordt Pieter Oude Egberink. Wim Buijzert blijft namens de diaconie van de PG Heumen meewerken in het Platform Armoede van de gemeente Heumen en in de Werkconferentie Wonen, Zorg en Welzijn van de gemeente Heumen. Ook blijft hij lid van het bestuur van de Stichting Hulpfonds Heumen en gaat hij daarin optreden als coördinator aanvragen (dat zijn er tussen de 30 en 40 per jaar).
 
Luuk de Blois, (nog) voorzitter van de diaconie, februari 2020

Stand van zaken diaconale projecten

Onze gemeente geeft trouw elke zondag geld voor het werk van de diaconie. Dat geld gaat onder meer naar ondersteuningen en diaconale projecten. Bij ondersteuningen gaat het om giften aan behoeftigen binnen de gemeenten Heumen en Mook.

Daarbinnen vallen ook de kerstgiften aan de cliënten van de voedselbank. Er zijn weer meer personen en gezinnen, die van de voedselbank Groesbeek en omstreken, uitgiftepunt Malden, gebruik maken. In 2016 dachten we dat het aantal steeds verder zou dalen. We stonden op een ogenblik op twaalf ontvangers van pakketten. Nu zijn het er echter alweer 24, van wie ongeveer een derde deel een migratie-achtergrond heeft. Voor uitgiften in Malden maakt de voedselbank gebruik van de locatie, die onze kerk in de Lage Horst huurt. De voedselbank lift als het ware mee met onze kerk. Onze kerkelijke gemeente levert ook nog steeds vrijwilligers aan de voedselbank.

Diaconale projecten zijn meestal subsidies. €300,- per kwartaal gaat bijvoorbeeld naar de voedselbank Groesbeek e.o. Er gaat ook geld naar het Hulpfonds Heumen, dat een stijgend aantal aanvragen heeft. In 2017 zijn 26 aanvragen gehonoreerd, maar in 2018 en 2019 zijn het er meer geworden. Het hulpfonds helpt met eenmalige giften mensen in nood, die door zo’n gift weer verder kunnen. Eigenlijk doet het hulpfonds diaconaal werk.

Ook gaat geld naar Vluchtelingenwerk Mook en naar het regionale diaconale platform vluchtelingenwerk, dat vanuit de protestantse diaconie Wijchen gecoördineerd wordt. En dan zijn er nog de aanvullingen, die de diaconie vanuit haar reserves toevoegt aan opbrengsten van collecten. De diaconie geeft al jaren alles uit dat binnenkomt, maar handhaaft ook een reeds langer bestaande reserve, die echter niet te groot mag worden. Diaconaal geld moet rollen.

Luuk de Blois, voorzitter van de taakgroep diaconie, november 2019

Taakgroep Diaconie

De samenstelling van de taakgroep diaconie is als volgt: Luuk de Blois voorzitter/ secretaris, Wim Buijzert penningmeester/ administrateur en Leon van der Kar lid. Leon zal per half jaar collecteroosters opstellen, die vervolgens door de hele taakgroep in vergadering bijeen worden besproken en vastgesteld. Hij zal ook het voortouw nemen bij de kerstacties voor tachtigplussers. 

In januari 2019 is Ernst Hagens na 12 jaar trouwe dienst teruggetreden en Leon van der Kar is lid van de taakgroep geworden. Wij willen op deze plaats Ernst danken voor de goede en nauwkeurige vervulling van het penningmeesterschap. Hij laat de kas van de diaconie in goede staat achter. De diaconie is niet rijk, maar kan mede door goed beheer van Ernst altijd voldoende geld vinden om haar activiteiten te financieren.

Hulpfonds Heumen

Sinds 1 december 2016 functioneert binnen de gemeente Heumen (Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt) de Stichting Hulpfonds Heumen (opgericht per 17-11-2016). Deze stichting heeft tot doel het verlenen van materiële hulp aan ingezetenen van deze gemeente, die tijdelijk in financiële nood komen en daarvoor niet terug kunnen vallen op de gemeentelijke voorzieningen. Mook en Molenhoek behoren niet tot het werkgebied van het hulpfonds, maar dat kan in de toekomst wellicht nog veranderen.

Het hulpfonds neemt als het ware hobbels weg, zodat mensen weer zelf verder kunnen. De diaconie van de protestantse gemeente Heumen draagt ook bij aan de financiën van het hulpfonds. Bovendien zitten drie leden van onze kerk in het bestuur van de stichting: Ab de Groot (secretaris), Wim Buijzert (plaatsvervangend penningmeester) en Luuk de Blois (voorzitter). Twee van deze drie zijn lid van de taakgroep diaconie. 

Wat voor hulp heeft het hulpfonds verstrekt?  Er waren eenmalige medische kosten, die niet door andere instanties vergoed werden. Zo hebben we eens een gehoorapparaat betaald. Nogal vaak hebben wij bijgesprongen in de kosten van vervoer en verplaatsing. We hebben nu al enkele malen een fiets gekocht voor mensen, die daarmee naar een nieuwe werkplek konden gaan, of om andere redenen zich echt moesten kunnen verplaatsen. Zulke mensen hebben dan gewoon geen geld voor de bus of om zelf een fiets te kopen, ze zijn echt aan het eind van hun mogelijkheden. Dit zijn maar enkele voorbeelden.

Het Hulpfonds verwerkt tegenwoordig zo’n 30 gevallen per jaar. Het Hulpfonds helpt zonder onderscheid naar gezindte en is een neutrale stichting, waarin o.m. de gemeente Heumen en de protestantse gemeente Heumen deelnemen.

1702_Logo_SHH.jpg

Klik op het logo om de website van de stichting te openen.

Landelijke diaconale dag

De jaarlijkse Landelijke Diaconale Dag is al sinds 1895 een belangrijke inspiratiebron voor diakenen en predikanten. Ook op 9 november 2019 kwamen er om en nabij 1000 mensen op af, uit alle delen van het land. De locatie was het Beatrixgebouw te Utrecht. Het programma liep van 10.00 tot 16.00u. De opening werd verzorgd door Rommie Nauta, de clustermanager van ‘Kerk in Actie’. Daarna sprak Jurjen de Groot, de directeur van ‘Kerk in Actie’, over het dagthema “ieder mens telt” en hield minister De Jonge een welsprekend verhaal over zijn ervaringen in Rotterdam Zuid, waar hij nog steeds woont en kerkt (hij hoort bij de PKN).

Vervolgens gaf een diaconaal werker uit Haarlem, Daniëlle Leder, een beeld van initiatieven, die zij samen met anderen ontplooit. Ze rijden door de stad met een busje en bieden op verschillende pleinen koffie en iets lekkers aan, om daarna gesprekken aan te knopen. Aan het einde van de plenaire ochtendzitting verzorgde Igor Kohaniuk uit Moldavië een indrukwekkende presentatie over de grote problemen in zijn land. Mensen van jonge en middelbare leeftijd zijn weggetrokken naar landen waar werk te vinden is en hebben hun kinderen achtergelaten bij opa’s en oma’s. Christenen proberen te helpen waar ze kunnen, maar kunnen lang niet alles aan.

De lunchpauze gaf iedereen de kans gesprekken met medediakenen aan te knopen of allerlei kramen en stands te bezoeken (de ‘belevenismarkt’). Vóór en na de lunchpauze waren er ook weer workshops (26 in getal). Ik heb er twee bezocht, die van de Stichting Rotterdam over haar diaconale projecten en die over nieuwe vormen van diaconaat (ook al in Rotterdam). Het mooiste moest toen nog komen: een voortreffelijk cabaret over het dagthema, door de groep Timzingt. Daarna volgde de liturgische sluiting.

Luuk de Blois, voorzitter van de taakgroep diaconie.

Dubbel_bl_lijn.png

 Huis van Compassie te Nijmegen

2015_HuisvanCompassie.jpg

De diaconie in Nijmegen is in augustus 2013 gestart met het "Huis van Compassie". Het Huis is een laagdrempelige plek waar vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met de kwetsbaren in onze samenleving centraal staat; compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, vluchtelingen en mensen die in armoede en/of in sociaal,isolement leven of zorg behoeven.

We organiseren activiteiten voor deze kwetsbare in onze samenleving. Er is een repaircafé, Open Mic (microfoon) avonden. Eens per maand wordt met elkaar gegeten. Verder worden er debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen georganiseerd. Ook is er een moestuin. Dit is een project van het Huis van Compassie en de voedselbank.


Met het centraal stellen van het begrip "compassie" wil het Huis van Compassie aansluiten bij de wereldwijde beweging van het "handvest voor compassie" een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong waarin de Gulden Regel van eigenlijk alle religies centraal staat "behandel de ander zoals je zelf behandelt wilt worden". Belangrijke sleutelwoorden van het Huis van Compassie zijn: ontmoeting - bezinning - samenwerking - solidariteit.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Astrid Meijer, telefoon 0485-512586 of bekijk de website van het Huis van Compassie.

Dubbel_bl_lijn.png