Nieuws


Collectezakken.JPGWarme_handen.jpg 

 
 

21 november 2017

Hulpfonds Heumen

Sinds 1 december 2016 functioneert binnen de gemeente Heumen (Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt) de Stichting Hulpfonds Heumen (opgericht per 17-11-2016). Deze stichting heeft tot doel het verlenen van materiële hulp aan ingezetenen van deze gemeente, die tijdelijk in financiële nood komen en daarvoor niet terug kunnen vallen op de gemeentelijke voorzieningen. Mook en Molenhoek behoren niet tot het werkgebied van het hulpfonds, maar dat kan in de toekomst wellicht nog veranderen. Het hulpfonds neemt als het ware hobbels weg, zodat mensen weer zelf verder kunnen. De diaconie van de protestantse gemeente Heumen draagt ook bij aan de financiën van het hulpfonds en gaat er in het jaar 2018 weer voor collecteren. Bovendien zitten drie leden van onze kerk in het bestuur van de stichting: Ab de Groot (secretaris), Wim Buijzert (plaatsvervangend penningmeester) en Luuk de Blois (voorzitter). Twee van deze drie zijn lid van de taakgroep diaconie. Alle reden dus om, nu het hulpfonds een jaar bestaat, er in de Wegwijs en op de website weer eens iets over te vertellen.

Wat voor hulp heeft het hulpfonds verstrekt?  Er waren eenmalige medische kosten, die niet door andere instanties vergoed werden. Zo hebben we eens een gehoorapparaat betaald. Nogal vaak hebben wij bijgesprongen in de kosten van vervoer en verplaatsing. We hebben nu al enkele malen een fiets gekocht voor mensen, die daarmee naar een niieuwe werkplek konden gaan, of om andere redenen zich echt moesten kunnen verplaatsen. Zulke mensen hebben dan gewoon geen geld voor de bus of om zelf een fiets te kopen, ze zijn echt aan het eind van hun mogelijkheden. Dit zijn maar enkele voorbeelden van de 22 gevallen, die we tot op heden behandeld hebben. Goed diaconaal werk! En we helpen iedereen, zonder onderscheid naar gezindte of wat dan ook.

Luuk de Blois, voorzitter taakgroep diaconie


 

11 november 2017

De landelijke diaconale dag

De Landelijke Diaconale Dag is al 122 jaar een belangrijke inspiratiedag voor diakenen en predikanten. Ook in 2017 kwamen er meer dan 900 mensen op af, uit alle delen van het land. Deze keer ben ik er alleen naar toe gegaan.

De locatie was het Beatrixgebouw te Utrecht. Het programma liep van 10.00 tot 16.00u., maar al vóór 10.00u. klonk uit de plenaire zaal de muziek van de groep ‘The Psalm Project’, die de psalmen op moderne muziek uitvoeren. Later tijdens de dag traden ze ook nog een paar keer op. De liturgische opening werd verzorgd door ds. René de Reuver, de scriba van de Protestantse Kerk in Nederland. In de vorm van een quiz werd vervolgens gesproken over het werk van Kerk in Actie, dat door 94 % van de protestantse gemeenten gesteund wordt. Ook wij nemen regelmatig collectedoelen van hen over. Aan het einde van de plenaire ochtendzitting werd verslag uitgebracht over een tiental succesrijke diaconale initiatieven in het land, waarvan er één verkozen werd tot ‘smaakmaker van het jaar.’

Verder konden de deelnemers aan de dag kiezen uit dertig workshops, één vóór de lunch en één erna. Ze gingen over thema’s als duurzaamheid, jeugddiaconaat, armoede en vluchtelingen. Ondergetekende heeft er twee bezocht, een debat over 'Kerk in een seculiere samenleving' en een uitstekende lezing van prof. Harm Noordegraaf over tien jaar onderzoek naar diaconaat door de Stichting Rotterdam. Volgens hem behoren diaconaal en pastoraal werk één geheel te zijn, met één doelstelling en zonder verkokering, en kan een diaconie het beste functioneren als een groep vrijwilligers gegroepeerd wordt rondom een professional.

Ds. Karin van den Broeke, praeses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland, sloot de dag af.

Luuk de Blois, voorzitter van de taakgroep diaconie.

 


8 mei 2017

Mutatie taken Diaconie

Sinds 18 april berust het secretariaat van de diaconie bij Luuk de Blois,
Vinkenlaan 7, 6581 CJ Malden,blois013@planet.nl  024-3582373.
De  bloemengroeten uit de kerk worden nu verzorgd door Corrie van den Heuvel, Zilverbergweg 101, Overasselt, niet meer door Leny de Jong.
 
Mvg
Luuk de Blois

15 november 2016

Hulpfonds Heumen

Op 17 oktober 2016 is in Malden de Stichting Hulpfonds Heumen opgericht. Dit fonds wordt gerund door vrijwilligers en wil tijdelijke materiële hulp verlenen aan inwoners van de Gemeente Heumen, d.w.z. Malden, Heumen, Overasselt en Nederasselt, die even zeer moeilijk zitten en voor hun acute probleem geen gebruik kunnen maken van de reguliere gemeentelijke voorzieningen. Het gaat om het oplossen van een urgent, tijdelijk probleem, waarmee voorkomen kan worden dat men dieper in de problemen komt. In de meeste gevallen zal het gaan om éénmalige bijdragen. De stichting wordt in het nieuwe jaar operationeel en zit nu nog midden in de voorbereidende fase. Als die fase achter de rug is, wordt een volgend persbericht verspreid met concrete details (bij wie en waar moet je zijn, hoe kom je aan de juiste formulieren e.d.). Nu is er alleen nog maar een postbusnummer (postbus 14, 6580 AA Malden). De diaconie van de protestantse gemeente Heumen neemt met geld en vrijwilligers deel aan dit hulpfonds. Voorzitter van het bestuur van het hulpfonds is Luuk de Blois, secretaris is Ab de Groot. Wim Buijzert is er ook bij betrokken.

Luuk de Blois, voorzitter van de taakgroep diaconie


1702_Logo_SHH.jpg

Klik op het logo om de website van de stichting te openen.


21 juli 2016

Nieuwe en bestaande vormen van samenwerking

De (wereldlijke) gemeente Heumen is bezig zijn armoedebeleid op de schop te nemen. Dat gaat ook onze diaconie raken. De taakgroep diaconie werkt mee in het hulpfonds voor incidentele, onmiddellijke noden dat thans als onafhankelijke stichting opgericht wordt. De stichting heeft al een bestuur. Voorzitter is Luuk de Blois, secretaris is Ab de Groot, penningmeester is Herman Nijenhuis en leden zijn Hans van Zonneveld en Joep Bijlmer. Er zijn ook twee assessores, Wim Buijzert en Jenny Boonzaaijer (gemeente Heumen, schuldhulpverlening). Vóór 1 september zal de stichting statuten hebben en een bankrekening. De geldelijke middelen moeten komen van de gemeente Heumen (E 17000), de kerken, de woningbouwvereniging Oosterpoort en particulieren. De toezegging van de gemeente is er in principe al, bij de andere geldgevers moeten aanvragen ingediend worden. Deze zijn in voorbereiding. Een voorbeeld wordt genomen aan de gemeente Hellendoorn, waar een dergelijk fonds al velen tot nut is geweest en al veel informatie over incidentele problemen boven water getild heeft. 

De diaconie van de PKN Heumen geeft elk jaar een bijdrage aan diaconale centrum De Haard van de PKN Nijmegen, Dit centrum heeft drie projecten: dak- en thuislozen, schuldhulpmaatje en sociale zorg (directe ondersteuning van armlastigen). Ds Paul Oosterhoff en zijn groep (bijna allemaal vrijwilligers) voeren wekelijks tientallen gesprekken met gegadigden. De diaconie van de PKN Heumen ondersteunt hun werk met € 1000,00 per jaar. Daarnaast bestaat het Huis van Compassie, een onafhankelijke stichting, die onder meer kerkelijk werk in de regio Nijmegen en omgeving voor vluchtelingen en asielzoekers coördineert en cursussen en lezingen verzorgt. 

Als u iemand kent die bij De Haard geholpen zou willen worden, of als u zelf in moeilijkheden bent geraakt en u wilt goede hulp, te beginnen met een intake-gesprek, en buiten de eigen gemeente (privacy!), dan volgt hier het telefoonnummer en adres van Diaconaal Centrum De Haard: Groenestraat 170, 6531 HW Nijmegen, tel.nr 024-3228480 (op werkdagen van 09.00-12.00 uur ). Brieven naar Diaconaal Centrum De Haard, Postbus 273, 6500 AG Nijmegen. 

Voor het sturen van een e-mail u op de volgende link: diaconie@kerkinactie-nijmegen.nl

Luuk de Blois


21 juli 2016

Voedselbank

Sinds 2013 is de diaconie van de PKN Heumen een vaste sponsor van de voedselbank Groesbeek en omgeving. “Omgeving” betekent het hele gebied van Millingen tot en met Middelaar en Nederasselt. Het sponsorbedrag is € 300 per kwartaal. Deze voedselbank heeft sedert 1 oktober 2013 in Malden een apart uitgiftepunt van pakketten voor de gemeente Heumen. De PKN Heumen werkt hierin mee, door een ruimte ter beschikking te stellen (om niet) en vrijwilligers te leveren. Op het uitgiftepunt Malden worden nu (21 juli 2016) 10 gezinnen wekelijks met voedselpakketten geholpen. Het zijn er veel meer geweest, ruim het dubbele. De toelatingscriteria zijn zeer streng, men komt niet makkelijk bij de voedselbank. Maar mochten die criteria een klein beetje versoepeld worden, wat er wel in zit, dan stijgt het aantal cliënten meteen flink.
Meer informatie over de voedselbank vindt u hier ...


21 juli 2016

Vluchtelingenwerk

De PKN Heumen ondersteunt al sinds jaar en dag, net als andere protestantse gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen, met € 250 per jaar het regionaal protestants diaconaal platform voor hulp aan vluchtelingen, dat gecoördineerd wordt vanuit de PKN-diaconie in Wijchen. Namens onze diaconie neemt Wim Buijzert deel aan de vergaderingen en acties van dit platform. De diaconie draagt ook bij aan de kosten van de vrijwilligersorganisatie vluchtelingenhulp Mook. Deze groep krijgt geen overheidssubsidie en doet wel veel goed werk, bijvoorbeeld in de gezinshereniging en het opvangen van asielzoekers in hun nieuwe omgeving. De steun bedraagt € 500. We nemen vluchtelingenwerk ook met regelmaat op in de collecteroosters.

Dubbel_bl_lijn.png

 Huis van Compassie te Nijmegen

2015_HuisvanCompassie.jpg

De diaconie in Nijmegen is in augustus 2013 gestart met het "Huis van Compassie". Het Huis is een laagdrempelige plek waar vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met de kwetsbaren in onze samenleving centraal staat; compassie met bijvoorbeelddaklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, vluchtelingen en mensen die in armoede en/of in sociaal,isolement leven of zorg behoeven. We organiseren activiteiten voor deze kwetsbare in onze samenleving. Er is een repaircafé, Open Mic (microfoon) avonden. Eens per maand wordt met elkaar gegeten. Verder worden er debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen georganiseerd. Ook is er een moestuin. Dit is een project van het Huis van Compassie en de voedselbank.
Met het centraal stellen van het begrip "compassie" wil het Huis van Compassie aansluiten bij de wereldwijde beweging van het "handvest voor compassie" een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong waarin de Gulden Regel van eigenlijk alle religies centraal staat "behandel de ander zoals je zelf behandelt wilt worden". Belangrijke sleutelwoorden van het Huis van Compassie zijn: ontmoeting - bezinning - samenwerking - solidariteit.

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Astrid Meijer, telefoon 0485-512586 of bekijk de website van het Huis van Compassie.

Dubbel_bl_lijn.png