Collectedoelen


 
 

Toelichting op de besteding van collectedoelen 2020

5, 12 en 19 januari 2020

Stichting Hulpfonds Heumen

De stichting Hulpfonds Heumen wil tijdelijke materiële hulp verlenen aan de inwoners van de gemeente Heumen. Het Hulpfonds ontvangt subsidie van de gemeente Heumen en bijdragen van diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties (waaronder de PKN Heumen). Het Hulpfonds verleend materiële hulp aan de inwoners als er urgente materiële of financiële problemen zijn en er geen beroep gedaan kan worden op andere regelingen of voorzieningen.


26 januari, 2 en 9 februari

Kerk in Actie (Syrië)

In Syrië maken de kerken zich na jaren van verwoesting op voor een grote hersteloperatie van kerkgebouwen. Kerk in Actie begint daarom een driejarige campagne om de kerken in Syrië bij deze wederopbouw te steunen. Daarvoor werkt Kerk in Actie in Syrië samen met verschillende kerken , zoals de Syrisch-Orthodoxe, Grieks-Orthodoxe en protestantse kerken. Het doel is de komende 3 jaren te helpen om een zo groot mogelijk aantal kerken te herstellen. Voor de meeste christenen in Syrië is hun kerkgebouw namelijk belangrijker dan hun huis. Een kerkgebouw is een plek van gemeenschap, en de gemeenschap is een reden om te blijven of terug te keren. De hoop en verwachting is dat steeds meer mensen die uit Syrië gevlucht zijn, terug zullen komen. Dat heeft het land hard nodig.


16 en 23 februari en 1 maart

Stichting Het Kloosterhuis

Het Kloosterhuis te Sambeek huisvest mensen die tijdelijk onderdak zoeken. Dat kan zijn omdat er problemen thuis zijn, omdat ze een periode van ‘huisloosheid’ moeten overbruggen, of omdat ze gewoon even tot rust willen komen. De gasten beschikken over een gemeubileerde kamer en delen met elkaar keuken, huiskamer en toiletruimten. In de bijbehorende boerderij zijn vier appartementen voor mensen met een verstandelijke beperking. Mensen hoeven er niet eenzaam te zijn: bewoners komen elkaar tegen in de gang, de tuin, de keuken of de huiskamer. Ook zijn er activiteiten zoals de maandelijkse koffieavond, de klussendagen en de gezamenlijke maaltijd.


8, 15 en 22 maart

Kerk in Actie (40 dagentijd)

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Het Cubaanse systeem kraakt echter in z’n voegen. De bevolking zoekt naar houvast en zingeving: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe, Om als kerken beter voorbereid te zijn op een groeiende diaconale taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. Kerk in actie helpt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba een nieuw begin te maken. Kerk in actie helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten, zoals thuiszorg voor eenzame en verarmde ouderen.


29 maart, 5 en 12 april

Kerk in Actie (40 dagentijd)

In de Indiase stad Nasapur is de IT-sector “booming business”. Helaas profiteert maar een handjevol mensen daar van mee. Het overgrote deel van de bevolking verricht als dagloner voor een schamel loon zwaar werk in de landbouw of industrie. Door armoede gedwongen werken ook kinderen mee. Kinderarbeid moet stoppen, vind Kerk in Actie. Daarom werkt Kerk in Actie samen met partnerorganisaties aan beter onderwijs. Jaarlijks worden 5.000 ouders en kinderen voorgelicht over het belang van onderwijs, worden scholen bezocht en onderwijsadvies gegeven en worden meer dan 700 werkende kinderen naar school begeleid.


19 april

Kerk in Actie (Pasen)

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis van het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen. Zij zijn het toekomstige kader van de kerk en staan dankzij deze trainingen sterker in hun geloof. Met deze Paascollecte dragen we een steentje bij aan deze vernieuwende kerk in Pakistan.


26 april en 3 mei

Stichting Het Kruispunt

Stichting Het Kruispunt Nijmegen zet zich in voor de mensen van de straat, dak- en thuislozen in Nijmegen. Het Kruispunt biedt een laagdrempelige plek van en voor mensen van de straat. Een plek in Nijmegen waar iedereen zo binnen kan lopen en welkom is. De stichting organiseert een reeks activiteiten: vieringen, straatpastoraat, het bezoeken van mensen in de gevangenis of in klinieken en ziekenhuizen, samen eten, creatieve activiteiten, belangenbehartiging, en ondersteuning bij het vinden van de weg binnen de hulpverlening. 


10 en 17 mei

Steunfonds Het vakantie bureau

Het vakantiebureau organiseert al ruim 50 jaar vakantieweken voor senioren met en zonder een zorgbehoefte. Hierbij worden ongeveer 1.400 vrijwilligers ingezet. Met de financiële ondersteuning, die het bureau ontvangt, worden hulpmiddelen (zoals een tillift of hoog-laag bed) aangeschaft, maar ook uitstapjes georganiseerd of recreatiemiddelen aangeschaft. Bij voorbeeld een rolstoelfiets.


24 en 31 mei

WereldOuders

Miljoenen kinderen, waarvan vele in Latijns-Amerika, moeten het stellen zonder ouderlijke zorg en een liefdevol gezin. Zij hebben geen liefdevolle thuisbasis, lijden honger, gaan niet naar school en werken om te overleven. Ze komen vaak al jong in aanraking met criminaliteit en geweld. Hun toekomstperspectief is een leven in armoede. Wat deze kinderen nodig hebben is familie.

Wereldouders is voor deze kinderen familie. We staan klaar voor de kinderen in elke fase van hun leven. Kinderen zijn de toekomst. Dankzij onze steun, liefde en zorg geven wij kinderen de kans om de armoedespiraal, die vaak generatie op generatie wordt doorgegeven, te doorbreken. Wij zetten ons dagelijks in om de situatie van kansarme kinderen in Latijns-Amerika op de lange termijn te verbeteren door kinderen op te nemen in onze familie waar ze een stabiele basis krijgen, onderwijs en medische zorg. Ook is Wereldouders zeer actief in het ontwikkelen van de lokale gemeenschappen met projecten rondom o.a. onderwijs, duurzaamheid, agricultuur, noodhulp, medische zorg en ondersteuning van arme gezinnen. 


7 juni

Kerk in Actie

In de Chinese provincie Yunnan wonen 25 minderheidsgroepen met een eigen taal, waaronder het White Yi. Van de 60,000 mensen die tot deze groep behoren, zijn er 40.000 christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid, is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigentaal kunnen lezen.  Kerk in Actie steunt naast een alfabetiseringsprogramma voor de White YI ook een Bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament en een gedeelte van het Oude Testament is al klaar. Met deze Pinkstercollecte is het hopelijk mogelijk ook de rest van het Oude Testament te vertalen.


14, 21 en 28 juni

Het tweede huis Nederasselt

Het Tweede Huis Nederasselt is een opvanghuis dat zeven dagen van de week, 24 uur per dag opvang biedt aan mensen die dat nodig hebben, die maatschappelijk of psychisch in nood zitten. De opvang bestaat uit onderdak en begeleiding door medewerkers en vrijwilligers. De cliënten hebben er een eigen kamer en dragen zelf bij aan de werkzaamheden (koken, de tuin doen e.d.). Het Tweede Huis is gehuisvest in een voormalig klooster te Nederasselt.


5 en 12 juli

Stichting De Vrolijkheid

Stichting de Vrolijkheid verzorgt kunstzinnige en creatieve activiteiten voor en met de kinderen en jongeren in Nederlandse asielzoekerscentra en draagt op die manier bij aan het tot stand brengen van een veilige omgeving waarin kinderen weer kind kunnen zijn, positieve ervaringen op kunnen doen en hun talenten kunnen ontwikkelen.Deactiviteiten van de stichting dragen bij aan de veerkracht van kinderen die noodgedwongen in een azc wonen.


19 en 26 juli

Jeugdwerk JOP

De jeugdorganisatie J.O.P. is verbonden met Kerk in Actie en levert allerlei vormen van ondersteuning en materialen voor het jeugdwerk in de protestantse kerken. Vrijwilligers in het jeugdwerk staan voor veel uitdagingen. Op een levendige manier een verhaal vertellen in de kindernevendienst, jongeren helpen te participeren in de gemeente, begeleiden van een groep pubers in de catechese of met ouders stilstaan bij geloofsopvoeding. J.O.P. kan hierbij om hulp gevraagd worden.